Kontakt

Biuro reklamy
BusinessClick Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa
tel. +48 (22) 576 74 16
reklama@businessclick.com
BusinessClick Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000292126, NIP 897-17-35-429, kapitał zakładowy 1.200.000,00 zł

Formularz kontaktowy